Các khóa học

Quá trình đào tạo
Năm Trình độ Chuyên ngành Nơi đào tạo
1998-2002 Đại học Kế toán - Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân
2007-2008 Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp Đại học Sydney, Australia
2011-2015 Tiến sĩ Kinh doanh Đại học Flinders, Australia