Nghiên cứu khoa học

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong ISI (thuộc nhóm SSCI) hoặc Scopus

1. Hoàng Trọng Hùng and Hồ Thị Thúy Nga (2019). Antecedents of work readjustment of professional returnees: evidence from Vietnam. Asia-Pacific Journal of Business Administration.

2. Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Jane Jones and Hung Trong Hoang (2018). Managing the re-entry process of returnee government scholars in an emerging transition economy – An embeddedness perspective, Australian Journal of Public Administration, 77(2), 154–171, doi:10.1111/1467-8500.12284.

3. Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Jane Jones (2016). Understanding Re-Expatriation Intentions among Overseas Returnees – An Emerging Economy Perspective. The International Journal of Human Resource Management (0958-5192), 27(17),  doi: 10.1080/09585192.2015.1088884.

 

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khác

1. Hồ Thị Thúy Nga và Phạm Thị Bích Ngọc (2018). Nghiên cứu về cơ chế quản trị, chất lượng kiểm toán và quản trị lợi nhuận: Trường hợp các công ty niêm yết Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 127(5A), 213-231

2. Ngoc Kim Pham, Hung Nguyen Duong, Tin Pham Quang and Nga Thi Thuy Ho (2017). Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audit Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam, Asian Journal of Finance & Accounting, 9(1), 429-447

3. Hồ Thị Thúy Nga và Hoàng Trọng Hùng (2010). Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, Tạp chí khoa học và công nghệ: Đại học Đà Nẵng,  4(39), 150-157.

4. Hồ Thị Thúy Nga và Hồ Quốc Dũng (2010). Nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán bên ngoài của các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 26(60), 165-174.

 

Chương sách do nhà xuất bản quốc tế có uy tín

1. Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Jane Jones (2018). From Brain Drain and Brain Gain to Brain Circulation: Conceptualizing Re-expatriation Intentions of Vietnamese Returnees. In L. Tran & S. Marginson (Eds.), Internationalisation in Vietnamese Higher Education. London: Springer.

 

Bài báo đăng ở kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín

1. Hồ Thị Thúy Nga and Hoàng Trọng Hùng (2016). Reentry To Vietnam: Career Satisfaction Among Accounting Professional Returnees, Proceedings of The Economy of Vietnam in the Integration Period: Opportunities and Challenges, Hue, Vietnam.

2. Phạm Kim Ngọc, Đường Nguyễn Hưng, Hồ Thị Thuý Nga, Phạm Quang Tín (2016). The effects of audit firms characteristics on audit quality of listed companies in Vietnam, Proceedings of International conference on Accounting and Finance, Danang, Vietnam.

3. Hồ Thị Thúy Nga and Hoàng Trọng Hùng (2015). Is leadership innate or learned?, Proceedings of The fist International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2015), Hanoi, Vietnam.

5. Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet and Jane Jones (2014). Understanding Re-Expatriation Intentions among Overseas Returnee Professionals, Proceedings of the 2014 Academy of Management Annual Meeting, Philadelphia, USA.

6. Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet and Jane Jones (2014).  Conceptualizing Re-Expatriation Intentions of Returnee Professionals in Emerging Economies, Proceedings of the Australia and New Zealand International Business Academy, Auckland, New Zealand.