Các khóa học

Kinh tế và Chính sách phát triển vùng

Kế hoạch giảng dạy

Giới thiệu chung

Tóm tắt chương 1: Tổng quan về chính sách phát triển vùng

Tóm tắt chương 2: Marketing vùng

Tóm tắt chương 3: Chính sách thu hẹp khoảng cách phát triển vùng 

Tóm tắt chương 4: Chính sách phát triển vùng có sự tham gia của cộng đồng

Tài liệu đọc thêm 1

Tài liệu đọc thêm 2

Tài liệu đọc thêm 3

Tài liệu đọc thêm 4

 

Các bài viết khác: