Các khóa học

Nghèo đói và môi trường (Poverty and Environment)

Kế hoạch giảng dạy

Tài liệu tham khảo 1:  Mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường: Lý thuyết và thực tiễn

Tài liệu tham khảo 2:  Poverty and environment: Can sustainable development survive globalization?

Tài liệu tham khảo 3:  Links Between Rural Poverty and the Environment in Developing Countries

Tài liệu tham khảo 4:  Biến đổi khí hậu và sự thích ứng của người nghèo

Tài liệu tham khảo 5:  Poverty, environment and economic growth with specific focus on the Pakistan’s case

 

Các bài viết khác: