Các khóa học

Phát triển nông thôn (Rural Development)

Giới thiệu về môn học

Chương 1: Tổng quan về nông thôn

Chương 2: Khái niệm và nội dung phát triển nông thôn

Chương 3: Nguyên lý và phương pháp phát triển nông thôn

Chương 4: Phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững

Chương 5: Nghèo đói và phát triển nông thôn

 

Tài liệu đọc thêm 1

Tài liệu đọc thêm 2

Tài liệu đọc thêm 3

Tài liệu đọc thêm 4

Tài liệu đọc thêm 5

Các bài viết khác: