Các khóa học

Quản lý Nhà nước về kinh tế

1.TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN:

             Chương 1, cung cấp những cơ sở khoa học về quản lý và quản lý kinh tế, bao gồm: Các khái niệm về quản lý, kinh tế, quản lý kinh tế; và những đặc điểm, bản chất, thực chất của quản lý kinh tế. Chương 2, cung cấp những cơ sở khoa học, tư duy kinh tế trong quản lý kinh tế, bao gồm: các khái niệm về quy luật, về lý thuyết hệ thống; hiểu và vận dụng được các quy luật, lý thuyết hệ thống trong việc đưa ra các quyết định quản lý kinh tế. Chương 3, sẽ nghiên cứu các khái niệm về Nhà nước, quản lý nhà nước đối với xã hội, quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, nền kinh tế thị trường; và hiểu được vai trò tất yếu khách quan của nhà nước đối vói quản lý xã hội nói chung và kinh tế nói riêng. Chương 4, nghiên cứu các khái niệm như chức năng quản lý nhà nước, nguyên tắc quản lý nhà nước; và hiểu biết những chức năng nhà nước phải làm để nền kinh tế phát triển ổn định vững chắc, các nguyên tắc nhà nước phải tuân thủ trong quá trình quản lý. Chương 5, nghiên cứu các khái niệm về hình thức quản lý, phương pháp quản lý nhà nước; và các hình thức cấc phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quản lý kinh tế. Chương 6, bao gồm cá khái niệm  về thông tin kinh tế, quyết định quản lý kinh tế và những vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước vè kinh tế. Chương 7, bao gồm các khái niệm về cán bộ quản lý kinh tế và những vai trò, yêu cầu của cán bộ quản lý kinh tế.

2.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Kiến thức: Sinh viên nhận thức được vai trò của Chính phủ đối với nền kinh tế và những chức năng, nhiệm vụ mà chính phủ phải làm để nền kinh tế quốc dân phát triển ổn định, vững chắc.

Kỹ năng: Hiểu và phân tích được các quyết định, các chính sách, các sự kiện sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế.

Thái độ, chuyên cần: Có thái độ khoa học trước thực trạng cảu nền kinh tế thế giới và trong nước.

3.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

STT

NỘI DUNG

TÀI LIỆU ĐỌC

1.      

Chương I: Tổng quan về quản lý và quản lý kinh tế

File đính kèm

2.      

Chương II: Vận dụng các quy luật và lý thuyết hệ thống trong quản lý kinh tế.

File đính kèm

3.      

Chương III: Nhà nước và quản lý nhà nước

File đính kèm

4.      

Chương IV: Chức năng và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế.

File đính kèm

5.      

Chương V: Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.

File đính kèm

6.      

Chương VI: Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế.

File đính kèm

7.      

Chương VII: Cán bộ quản lý kinh tế

File đính kèm

 

4.KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

-       Tham gia học trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận): 10%

-       Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 20%

-       Thi đánh giá cuối kỳ: 70%

5.TÀI LIỆU HỌC TẬP

-       Vũ Tuấn Anh, vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế, Nxb Khoa học xã hội- hà Nội, 1994.

-       Mai Văn Bưu – Đoàn Thu Hà (CB), Quản lý Nhà nước về kinh tế, Nxb khoa học và kỹ thuật – Hà Nội, 1997.

-       Trần Đình Bút- Trần Nam Hương, Nhà nước và cơ chế thị trường, Nxb Trẻ, 1998.

-       Ngô Quang Minh (CB), Quản lý kinh tế, Nxb Chính trị Quốc gia- Hà Nội 2002.

-       Nguyễn Duy Hùng, Vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thj trường, Nxb chính trị quốc gia – hà nội 1996.

-       Đỗ Hoàng Toàn (CB), Khoa học quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2000.

-       Đoàn Phúc Thanh (CB), nguyên lý quản lý kinh tế, Nxb Chính trị Quốc gia- Hà Nội, 2000.

-       Luật tổ chức HĐBD và UBND, Nxb Chính trị Quốc gia – hà Nội, 2000.

-       Luật ban hành văn bản và quy phạm pháp luật, Nxb chính trị Quốc gia – Hà Nội, 1996.

6.KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN: http://htt.hce.edu.vn/elearning/

 

 

Các bài viết khác: